Onze Trainingen

Welkom!

Wij geloven dat groei van bewoner, professional en organisatie met elkaar verbonden zijn.

In onze programma’s werken we vanuit deze samenhang. Praktijkgestuurd en toepassingsgericht.

Wij vinden het belangrijk dat de inhoud direct verbonden is met de dagelijkse realiteit én dat je er dezelfde dag nog mee aan de slag kunt.

Ons totale trainingsaanbod op een rijtje

Onze trainingen worden op maat en behoeftegestuurd ontwikkeld. De basis ligt bij de lokale kracht en talenten en is positief waarderend. De inhoud helpt je impact te creëren in zowel individuele coaching als uitdagende organisatievraagstukken. Want we verbinden het kleine perspectief van de inwoner altijd met het grote perspectief van de organisatie. Ons aanbod varieert van vaardigheidstrainingen tot procesbegeleiding. Wij vinden het belangrijk een duurzaam effect te creeëren met onze trainingen. Dit betekent dat we lokale professionals in staat stellen de beweging op eigen kracht vast te houden. Ons trainingsaanbod is een toevoeging aan de gereedschapskist van professionals, beleidsmakers en managers.

Klik voor de folder met meer informatie

Basistraining GrowCare

Dit programma is ons meest uitgebreide individuele ontwikkeltraject voor de professional in het sociaal domein. Na deelname ben je in staat onze methode en aanpak in jouw eigen praktijk toe te passen (‘practitioner’). Met GrowCare als basis leer je over effectieve aanpaks voor gedragsverandering, de rol van de professional in samenwerking en het inzetten van casuïstiek om te leren en ontwikkelen binnen de organisatie.

Dit programma is een combinatie van alle hierna genoemde programma’s.

Klik voor de folder met meer informatie

Basistraining GrowPad

In de basistraining over GrowPad leren deelnemers GrowPad kennen en zijn daarna direct in staat om met GrowPad te werken in de eigen praktijk. Deelnemers krijgen hiervoor een eigen account voor GrowPad en toegang tot diverse online tutorials en hulpmiddelen.

GrowPad helpt bij: Het versterken van de eigen kracht van inwoners, et verbeteren van de werkrelatie tussen bewoners en professionals, het omzetten van die data in relevante inzichten voor management, beleid en bestuur.

Klik voor de folder met meer informatie

Praktijkgestuurd Ontwikkelen

In deze training leren deelnemers op een constructieve manier de praktijk en het systeem met elkaar te verbinden. Vernieuwing en ‘doen wat nodig is’ vraagt om een voortdurende feedbackloop tussen de praktijk en de organisatiewereld. Je leert hoe je successen en knelpunten in casuïstiek kunt inzetten voor leren en ontwikkelen binnen je organisatie en samenwerking. Beleid en praktijk komen zo dichter bij elkaar. De training is geschikt voor zowel uitvoeringsprofessionals, beleidsmedewerkers als managers.

Klik voor de folder met meer informatie

Brede Blik & Vraagverheldering

Deelnemers leren met een brede, integrale blik problematiek te signaleren en een integrale analyse van de situatie te maken. Je krijgt tips en tricks om hierover in gesprek en aan de slag te gaan met inwoners en samenwerkingspartners. Daarbij werken we vanuit je persoonlijke cirkel van invloed. Tot slot leren we je hoe je in de praktijk kunt samenwerken aan duurzame resultaten voor inwoner & organisatie. We delen concrete hulpmiddelen met je zoals de brede blik waaier en vragenlijst, en het spel ‘GrowPlay‘.

Klik voor de folder met meer informatie

Maatwerk

Deelnemers leren hun professionele ruimte te benutten om maatwerk mogelijk te maken bij uitdagende casuïstiek. Voor toepassing in eigen praktijk worden de tools ‘groeicalculator en afwegingskader maatwerk’ gebruikt. De training is gericht op vergroten van kennis over maatwerk, vaardigheden & persoonlijke competenties.

Klik voor de folder met meer informatie

Leiderschap & Netwerken

Deze training gaat over persoonlijk leiderschap en krachtig netwerken in het sociaal domein. De training is geschikt voor professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met complexe casuïstiek en daarmee samenhangende (domeinoverstijgende) samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie. Bijvoorbeeld op het vlak van uitdagingen vanuit proces- en casusregie. Deelnemers leren in deze trainingen vanuit de grondbeginselen van GrowCare (zoals de groeidriehoek) en hun eigen invloedssfeer te komen tot een pragmatische en duurzame doorbraak op casusniveau.