Innovatie door integrale wijkaanpak in leefwereld en systeemwereld – VISIE2023-07-17T10:09:47+02:00

Samen maken we
een nieuw sociaal domein

Waar gaan we voor?

Wij laten zien dat minimaal de helft van de Nederlanders duurzaam uit achterstand kan groeien. Met aantoonbaar minder maatschappelijke kosten, gelukkige bewoners en krachtige professionals.

Met onze pragmatische werkwijze en toepasbare kennis ondersteunen wij organisaties om vanuit deze complexe vraagstukken lokale oplossingen neer te zetten. Met als doel duurzame impact voor de bewoners zelf, de betrokken organisaties én de maatschappij.

Wat drijft ons?

De maatschappij worstelt met hoge maatschappelijke kosten. 80% van de zorgkosten gaat naar 20% van de Nederlandse bevolking. We hebben het over 1,2 miljoen mensen.

Dit zijn kwetsbare mensen met een achterstand, bij wie het leven in een veilige wijk en woning, het krijgen van goed onderwijs, kans maken op een baan en het leven zonder schulden niet vanzelfsprekend is. Die niet altijd de vaardigheden en het gedrag bezitten om uit deze achterstand te groeien.

De afstand tussen de maatschappij en deze groep bewoners wordt steeds groter. Maar dit is een overbrugbare kloof. Het onbenutte groeipotentieel bij bewoner en organisatie is de sleutel. Hierdoor verminderen we maatschappelijke kosten, creëren we nieuwe maatschappelijke waarde en voorkomen we persoonlijke drama’s.

Dat gaan we niet van vandaag op morgen realiseren. En zeker niet alleen. Groei uit achterstand vraagt om een excellente organisatie. Waarin uitvoering, beleid, bestuur en wetenschap in verbinding staan. In samenspel met bewoners en andere partners. Met duurzame impact voor de bewoners zelf, de betrokken organisaties én de maatschappij.

Weinig mensen zijn zó inventief in het creëren van maatwerk en lokale institutionele kracht.

Martien Kromwijk – voormalig wethouder sociaal domein

Samen bouwen aan een nieuw sociaal domein

Wij zien dat er nog veel onbenutte ruimte is voor groei en winst voor individuele kwetsbare bewoners, én voor de organisaties die kunnen profiteren van hun (duurzame) groei. Daarom ontsluiten wij dit onbenutte potentieel van bewoners, organisaties en wetenschap:

  • Dat lukt alleen door bewoner, organisatie & wetenschap te verbinden in de lokale setting (lokaal maatwerk)

  • Door hen gezamenlijk te laten handelen vanuit groei van de bewoner (GrowCare)

  • en dit proces transparant, inzichtelijk & meetbaar te maken met hulp van moderne techniek (GrowPad)

Wat betekent groeien uit achterstand?

Bewoners aan het woord over wat die groei voor hén betekent:

De Uitvoeringsbrigade heeft een innovatieve en radicale aanpak: mensgericht, in nauwe interactie tussen klant en professional en vanuit nieuwe systemen voor monitoring, leren en verbetering. 

Prof. dr. Derk Loorbach – DRIFT Erasmus Universiteit

Onze Werkprincipes

Samenspel

Vernieuwing in het sociaal domein vraagt om een optimaal samenspel van (overheids)organisaties met bewoners en andere partners. Onze innovatieve aanpakken ontwikkelen we dan ook samen met bewoners, wetenschappers en professionals uit het sociaal domein: zorg, onderwijs, veiligheid, wonen en gezondheid.

Wij geven samenwerking tussen organisaties en domeinen vorm vanuit maximaal resultaat bij de bewoner. En we zorgen ervoor dat het haalbaar is voor de organisatie. We maken duidelijk en concreet wie wat, wanneer en waarom moet doen.

Samenhang

We werken altijd op het snijvlak van kwetsbare doelgroepen met complexe problematiek en (netwerken van) organisaties (structuur en processen). Altijd vanuit alle leefgebieden van de bewoner. Met de vraag van de bewoner centraal, aandacht voor eigen regie, verantwoordelijkheid en gedrag.

Wij bouwen aan vertrouwen bij mensen & organisaties: in zichzelf en in anderen.

Dagelijkse Praktijk

Wij werken altijd vanuit de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Met respect voor bestaande verhoudingen. Samen met uw professionals en (lokale) partners. Aanspreekbaar op onze resultaten.

We helpen uw professionals en organisatie met integraal werken. We brengen toepasbare kennis en vaardigheden die professionals helpen schipperen tussen domein-, bewoner- en organisatiebelangen. In de dagelijkse praktijk gaan we met professionals aan de slag om dit toe te leren passen.

GrowCare

De Uitvoeringsbrigade heeft in de praktijk met bewoners en wetenschap net zo lang gestoeid en gekneed aan een methode – Growcare – die de kleine wereld én de grote wereld van achterstand samenbrengt. Van deelprocessen met vele verliezers naar één proces met alleen maar winnaars.

Met Growcare hebben we een methode ontwikkeld (en blijven we die ontwikkelen) die het gat tussen bewoner & maatschappij systematisch inzichtelijk maakt en aan alle betrokken partijen inzichtelijk maakt wíe op wélk moment wélke stap moet zetten. Groeiplannen.
Hiermee investeren we niet alleen in de kwaliteiten van betrokken partijen (1e orde) maar herontwerpen we ook de cruciale relatie/interactie tussen betrokkenen (2e orde) vanuit de groei van de bewoner.

De groeidriehoek is de basis van elk groeiplan. Wat moet je kunnen, hebben en doen om de beklimming uit achterstand te maken?

Meer weten over GrowCare

Onze Publicaties

Over de Uitvoeringsbrigade

Titel